20.09.2019

#united4climatejustice 27 September 15.00

FRIDAY 27th SEPTEMBER
3PM – Meeting Points:
Place de l’Europe | Lycée de Garçons Luxembourg | Geeseknäppchen | Gare Centrale

4:30PM
Place Clairfontaine

An de lëschte Méint hunn vill Aktioune gréisstendeels vu Jonken zur Klimakriis statt fonnt, ëmmer méi extrem Wierderevenementer wéi staark Hëtzeperioden, staark Stierm an Iwerflutunge sinn och zu Lëtzebuerg opgetrueden. Et ass Zäit dass mer all zesumme komme fir eng vun de gréissten internationale Klimaaktiounen déi et jee ginn ass.
Wärend der weltwäiter „Week for Future“ vum den 20. bis 27. September wäerten international koordinéiert Aktiounen sou wéi grouss Mobilisatioune stattfannen. Jonk Aktivist*innen, Klimaaktivist*innen, ONG’en a Gewerkschaften hunn sech zesummegedoe vir de 27. September och zu Lëtzebuerg eng massiv Klimamobiliséierung an d’Liewen ze ruffen.
Et mussen elo sozial gerecht Mesurë geholl gi vir d’Klimakriis ze stoppen. Wann mer Klimagerechtegkeet soen, schwätze mer vu Gerechtegkeet tëscht globalem Norden a Süden, tëschent de verschidde Generatiounen, tëscht räich an aarm. All déi bestoend Ongläichheete ginn duerch d Klimakriis nach weider verschlëmmert, et ass noutwendeg se zesummen ze bedenken an ze bekämpfen.
Ops du Aarbechter*in, Ugestallten, Bauer*in, Student*in, Pensionéiert, Employeur*se, nei*en oder erfuerenen Aktivist*in, (Grouss-)Elteren, Kand oder Enkel*in bass, all eenzel Persoun gëtt gebraucht vir en nohaltege Wandel erbäizeféieren!
Mer ruffe JIDDEREEN deen sech ELO fir Klimagerechtegkeet asetze well dozou op mat eis de 27ten September um 15:00 an der Stad Lëtzebuerg op Strooss ze goen.

FR:
Après des mois d’actions autour du climat, notamment menées par les jeunes, et au vu des évènements extrêmes qui ont eu lieu même ici, à Luxembourg, comme les inondations, les vagues de chaleurs et tempêtes, il est temps que toute la société rejoigne l’une des plus grandes vagues internationales d’activisme climatique connue à ce jour.

Des grèves et des actions internationales auront lieu pendant la “Week for Future” (semaine pour l’avenir) qui débutera le 20 septembre et se terminera le 27 septembre par des mobilisations de masse. Nous, jeunes grévistes, les militant·e·s du climat, ONGs et syndicats nous réunissons pour faire du 27 septembre une mobilisation massive pour le climat au Luxembourg.

Les mesures de protection du climat doivent être prises maintenant et doivent être socialement équitables. Nous vivons une crise climatique, nous demandons au gouvernement luxembourgeois d’agir en accord avec cette urgence. Quand nous parlons de justice climatique, nous voulons dire justice entre le Nord et le Sud, entre les générations, entre les riches et les pauvres. Les inégalités existantes seront aggravées par l’effondrement climatique imminent, il faut donc les combattre ensemble.

Que vous soyez travailleu·r·se, employé·e, agricult·eu·r·ice, étudiant·e, retraité·e, employeu·r·se, jeune activiste ou militant·e de longue date, (grand-)parent, (petit-)enfant, …. chaque personne est nécessaire pour rendre possible un changement durable !

Nous appelons TOUS celles et ceux qui sont prêts à lutter MAINTENANT pour la justice climatique à nous rejoindre dans les rues de Luxembourg-Ville le 27 septembre à 15 heures.

ENG:
After the previous months filled with actions around the climate especially led by the youth, as more and more extreme events like flash floods, heat waves and storms happened even here in Luxembourg, it’s time for all of society to join one of the biggest international waves of climate activism yet.

Internationally coordinated strikes and actions will take place during the “Week for Future” beginning on September 20th and finishing off on September 27th with mass mobilizations. We come together as youth strikers, climate activists, NGO’s and unions in order to make the 27th a huge climate mobilization in Luxembourg.

The measures for climate protection need to be taken now and need to be socially fair. This is a climate crisis, we demand the luxembourgish government to act accordingly to this emergency. When we talk about climate justice, we mean justice between the global north and south, between generations, between rich and poor. All the existing inequalities will be aggravated by the imminent climate breakdown, so they need to be thought and fought together.

Whether you are a worker, an employee, a farmer, a student, a pensioner, an employer, a new or long-time activist, a (grand)parent, a (grand)child, …every single person is needed to make lasting change possible!

We are calling on EVERYONE who is ready to fight for climate justice NOW to join us in the streets of Luxembourg-City on September 27th at 3 pm.

#United4ClimateJustice
#Earthstrike
#GlobalClimateStrike